Obchodní podmínky

Tyto obchodní podmínky (dále jen podmínky) platí pro nákup v internetovém obchodě www.levne-stromky.cz jehož provozovatelem je:

Zdeněk DULAWA
Borovského 212/74
734 01 Karviná-Ráj
IČ: 733 56 280
DIČ: CZ7111125098
Tel.: 777 661 197
E-mail: info@levne-stromky.cz
Provozovatel je plátcem DPH.

Bankovní spojení v ČR: 1527752123/0800
Bankovní spojení v SR: 2800867074/8330

Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího (provozovatel, dodavatel) a kupujícího (zákazník, spotřebitel). Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky. Je-li smluvní stranou spotřebitel, řídí se vztahy, které neupravují obchodní podmínky, zákonem č. 40/1964 Sb., občanský zákoník a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele. Je-li smluvní stranou podnikatel, řídí se vztahy, které neupravují obchodní podmínky a které se vztahují na podnikatele, zákonem č. 513/1991 Sb., obchodním zákoníkem. Součástí těchto podmínek je i reklamační řád.

 

Vymezení pojmů

 

Spotřebitelská smlouva - je smlouva kupní, smlouva o dílo, případně jiné smlouvy, pokud smluvními stranami jsou na jedné straně spotřebitel a na druhé straně dodavatel.

Dodavatel / prodávající - je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti. Je to podnikatel, který přímo nebo prostřednictvím jiných podnikatelů dodává kupujícímu výrobky nebo poskytuje služby.

Zákazníkem našeho internetového obchodu je kupující. Vzhledem k platné právní úpravě se rozlišuje kupující, který je spotřebitelem a kupující, který spotřebitelem není.

Kupující - spotřebitel je fyzická osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti nebo v rámci samostatného výkonu svého povolání. Je to fyzická osoba, která nakupuje výrobky nebo užívá služby za jiným účelem než pro podnikání s těmito výrobky nebo službami.

Kupující - který není spotřebitel, je podnikatel, který nakupuje výrobky či užívá služby za účelem svého podnikání s těmito výrobky nebo službami, tj. který při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti nebo v rámci samostatného výkonu svého povolání. Tento kupující se řídí obchodními podmínkami v rozsahu, které se ho týkají a obchodním zákoníkem.

Kupní smlouva, kdy je kupujícím spotřebitel - Každá objednávka odeslaná kupujícím je považována za závaznou. Návrhem k uzavření kupní smlouvy je umístění nabízeného zboží prodávajícím na stránky, kupní smlouva vzniká odesláním objednávky kupujícím a přijetím objednávky prodávajícím. Toto přijetí prodávající neprodleně potvrdí kupujícímu informativním emailem na zadaný email, na vznik smlouvy však toto potvrzení nemá vliv. Kupující by si měl potvrzující email uschovat (nevymazat), a to po dobu platnosti záruky. Vzniklou smlouvu (včetně dohodnuté ceny) lze měnit nebo rušit pouze na základě dohody stran nebo na základě zákonných důvodů.

Kupní smlouvy, kdy kupujícím není spotřebitel - objednávka kupujícího je návrhem kupní smlouvy a samotná kupní smlouva je uzavřena momentem doručení závazného souhlasu kupujícímu s tímto jeho návrhem (závazným potvrzením objednávky ze strany prodávajícího). Od tohoto momentu mezi kupujícím a prodávajícím vznikají vzájemná práva a povinnosti.

 

 

Informace o uzavřené smlouvě

 

Uzavřením kupní smlouvy kupující stvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami a že s nimi souhlasí, a to ve znění platném a účinném v momentě odeslání své objednávky a je jimi vázán od momentu uzavření kupní smlouvy. Na tyto obchodní podmínky je kupující dostatečným způsobem před vlastním uskutečněním objednávky upozorněn a má možnost se s nimi seznámit před vlastním uskutečněním objednávky. Tyto obchodní podmínky se odesláním objednávky stávají nedílnou součásti uzavřené smlouvy. Smlouva je uzavírána v českém jazyce. Uzavřená smlouva je prodávajícím archivována za účelem jejího úspěšného splnění a není přístupná třetím stranám. Informace o jednotlivých technických krocích vedoucí k uzavření smlouvy jsou patrné z procesu objednávání v našem internetovém obchodě a kupující má možnost před vlastním odesláním objednávky ji zkontrolovat a případně opravit. Tyto obchodní podmínky jsou zobrazeny na webových stránkách našeho internetového obchodu a je tak umožněna jejich archivace a reprodukce kupujícím.

 

 

Dodání zbožído ČR a SR

 

Objednané zboží zasíláme přepravní společností na dobírku, která činí 40,-Kč pro ČR a 1,44EUR pro Slovensko, k níž je připočten poplatek za poštovné a balné ve výši 100,-Kč za každý kus pro ČR a 6,13EUR pro Slovensko. Při objednávce více kusů nad 2 500,-Kč nebude poštovné a balné účtováno. S dodaným zbožím obdržíte pokladní eet doklad nebo fakturu. Vámi zakoupené zboží lze převzít osobně a to bez poštovného a balného zdarma. O termínu převzetí Vás budeme ihned informovat.

V objednávce nezapomeňte uvést správné číslo na Váš mobilní telefon. Na toto číslo Vám budou zasílány informační sms zprávy od našeho přepravce. Pokud máte speciální přání, prosím napište ho do poznámky v objednávce. Tyto nadstandardní služby řešíme individuálně po telefonické domluvě.

 

 

Dodávky předmětu plnění budou dle dostupnosti produktů a provozních možností prodávajícího realizovány v co nejkratším termínu, maximálně ve lhůtě 8 pracovních dnů. Ve vyjímečných případech může být dodací lhůta delší – v takovém případě budeme kupujícího bez zbytečného odkladu kontaktovat a spotřebitel má právo od smlouvy odstoupit, a to bez jakýchkoliv poplatků. Stromek vám dodáme v předstihu, abyste si mohli užít Vánoce. Přijaté objednávky vyřizujeme maximálně do 2 pracovních dnů. Vše je nyní skladem. Poslední objednávky přijímáme do 18.12. do 12h (včetně).

 

Místo odběru je stanoveno na základě objednávky kupujícího. Za splnění dodávky se považuje dodání předmětu na uvedenou adresu. Součástí dodávky není instalace předmětu plnění. Dopravu na adresu určení zajišťuje prodávající. Při převzetí zboží od přepravní služby si vždy pečlivě zkontrolujte neporušenost přepravního obalu. V případě, že obal je poškozen, doporučujeme, abyste uvedli tuto informaci do předávacího protokolu přepravní služby.

 

V případě, že je přepravní obal natolik poškozen a lze se domnívat, že i dodané zboží bude v důsledku vzniku poškození při přepravě vadné, nemá spotřebitel povinnost takovou zásilku přebírat a může tak ihned uplatnit při převzetí rozpor s kupní smlouvou (více o rozporu s kupní smlouvou níže). O nepřevzetí zásilky z důvodu jejího poškození, kdy se jedná o rozpor s kupní smlouvou, uveďte tento svůj projev vůle do předávacího protokolu přepravce.

 

 

Platební podmínky

 

V případě smlouvy s kupujícím, který je spotřebitelem, je pro účely kupní smlouvy platná nabídka zboží včetně kupní ceny zveřejněné na serveru v době odeslání objednávky kupujícím. Pokud máte zboží objednané, platí cena, za kterou jste objednali, bez ohledu na pozdější změny. Prodávající si v případě smlouvy s kupujícím, který není spotřebitelem, vyhrazuje právo změnit cenu. Pokud se ale cena dodávaného zboží zvýší oproti objednávce, tak prodávající neprodleně o této skutečnosti informuje kupujícího. Pokud kupující nebude souhlasit s navýšením ceny, má prodávající právo odstoupit od smlouvy. V takovém případě budou kupujícímu navráceny všechny jím dosud zaplacené finanční prostředky bez zbytečného odkladu. Všechny uvedené ceny jsou platné do doby vystavení nové cenové nabídky. Je-li platná cena totožná nebo nižší než na písemné, faxové nebo e-mailové objednávce, není zpětně kupujícímu potvrzována a zboží je mu dodáno za platnou cenu v okamžiku přijetí objednávky.

 

Kupující může využít způsoby plateb, které jsou uvedeny níže. Prodávající je oprávněn požadovat před dodávkou zálohu ve výši až 100 % hodnoty objednávky – u kupujícího spotřebitele je toto možné pouze v případě, že je to výrazně uvedeno u konkrétního zboží před provedením objednávky, nebo když se objednávka jeví natolik rozsáhlá, že existují důvodné pochybnosti o skutečně projevené vůli a možnostech spotřebitele za zboží zaplatit; uvedené ustanovení neplatí v případě zvolení platby převodem na účet. V případě, že je záloha požadována, je vystaven doklad "Zálohová faktura". Po dodání zboží je na daňovém dokladu hodnota zálohy odečtena.

  

Ceny jsou konečné, tj. včetně DPH, popř. všech dalších daní a poplatků (např. PHE), které musí spotřebitel pro získání zboží zaplatit. Veškeré zboží je dodáváno s daňovým dokladem, který je přibalen. Zboží zůstává do úplného zaplacení vlastnictvím prodávajícího. V případě stornování objednávky nebo její části ze strany dodavatele (např. zboží je doprodáno) jsou peníze nebo jejich příslušná část obratem odeslány zpět na číslo účtu, ze kterého byly převedeny, pokud není dohodnuto jinak. U smluv uzavřených s kupujícím – spotřebitelem má tuto povinnost prodávající i v případě, že spotřebitel od smlouvy odstoupí.

 

 

Způsoby plateb v ČR a Slovensku

 

V ČR

 • platba v hotovosti při osobním odběru v našem skladu – BEZ POPLATKU

 • převodem na běžný účet – BEZ POPLATKU

 • platba na dobírku  (platba řidiči při převzetí zásilky) - 40 Kč

 • poplatek za dopravu – 100Kč

 • při nákupu nad 2 500,-Kč – BEZ POPLATKU

 

V SR 

 • dodání je realizované pouze prostřednictvím služby PPL:

 • poplatek za dopravu – 6,13EUR

 • převodem na běžný účet – BEZ POPLATKU (Účet je vedený na Slovensku - FIO banka, proto je cena za odchozí platbu stejná, jako jakákoliv Vaše odchozí platba na jiný účet na Slovensku)

 • platba na dobírku  (platba řidiči při převzetí zásilky) – 1,44EUR

 

Faktura Vám bude vystavena v EUR.

Hodnota zboží, dopravného a doběrečného Vám bude přepočtena kurzem k 1.1.2019, tj. 25,725Kč.

Dodací podmínky a postupy dodání jsou shodné s dodáním zboží v České Republice.

 

 

Nepřevezme-li kupující předmět plnění z vlastních důvodů (například není schopen uhradit kupní cenu), nese kupující náklady spojené s opakovaným dodáním v plné výši. V případě smluv uzavřených s kupujícím spotřebitelem bude zboží uskladněno na jeho náklady a opakované dodání možné až po písemném souhlasu spotřebitele s opětovným doručením zboží (postačí e-mailem).

 

Storno objednávky ze strany kupujícího - kupující má právo odstoupit od objednávky kdykoliv před expedicí zboží a to bez jakéhokoliv postihu. Na infolince 777 661 197 a nebo e-mailem info@levne-stromky.cz.

 

 

Odstoupení od smlouvy ze strany kupujícího - spotřebitele

 

V souladu s § 53 odst. 7 občanského zákoníku má zákazník, který je spotřebitelem, právo odstoupit od smlouvy do 14 dní od převzetí zboží. Rozhodne-li se pro odstoupení v této lhůtě, doporučujeme dodržet následující postup:

 

 • odešlete dopis na adresu prodávajícího (Zdeněk Dulawa, Borovského 212/74, 734 01 Karviná-Ráj) s textem: "Tímto ve smyslu §53 odst. 7 občanského zákoníku odstupuji od smlouvy ze dne DD.MM.RRRR č. (číslo objednávky) do 14ti dnů od převzetí plnění a požaduji vrácení uhrazené částky za zboží na adresu (pokud požadujete vrácení peněz na účet, uveďte prosím číslo účtu)." Datum a podpis. Projev vůle o odstoupení od smlouvy dle výše uvedeného paragrafu občanského zákoníku lze provést i jinou formou, než byla zde uvedena. Z takového projevu vůle musí být ale zřejmé, jaké právo spotřebitel uplatňuje a musí být tento projev vůle odeslán prodávajícímu v zákonné lhůtě 14 dní od převzetí plnění.

 • zboží doručte na adresu Zdeněk DULAWA, Borovského 212/74, PSČ 734 01 Karviná-Ráj. Zboží nesmí jevit jakékoliv známky opotřebení či znečistění a musí být zasíláno v originálním (původním) obalu, s kopií dokladu o koupi zboží (faktura) v internetovém obchodě www.levne-stromky.cz.

 

Zboží, které budete odesílat zpět na naši adresu, vracejte v původním obalu, mělo by být bez známek použití, nepoškozené, kompletní (včetně příslušenství) a s kopií dokladu o koupi. Neposílejte zboží na dobírku, doporučujeme Vám zboží pojistit. Pokud zboží bude nést známky použití, bude poškozené nebo nekompletní, nezbavuje to spotřebitele práva odstoupit do smlouvy, nicméně prodávající má právo na náhradu skutečně vynaložených nákladů spojených s vrácením zboží.

Zaplacené finanční částky Vám budou vráceny složenkou nebo převodem na Váš účet a to nejpozději do 10 pracovních dnů po fyzickém obdržení zboží. Nejpozději však do 30 dnů od doručení odstoupení od smlouvy.

V případě nesplnění zákonné lhůty pro odstoupení od smlouvy, tedy takové odstoupení od smlouvy nebude prodávajícímu odesláno nejpozději 14. den od převzetí plnění nebudeme moci bohužel akceptovat odstoupení od spotřebitelské smlouvy a zboží bude vráceno na náklady odesílajícího zpět .

 

Kupující není oprávněn odstoupit od uzavřené smlouvy ve smyslu ust. § 53 odst. 7 občanského zákoníku:

 • na poskytování služeb, jestliže s jejich plněním bylo s jeho souhlasem započato před uplynutím lhůty 14 dnů od převzetí plnění,

 • na dodávku zboží nebo služeb, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli dodavatele,

 • na dodávku zboží upraveného podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu, jakož i zboží, které podléhá rychlé zkáze, opotřebení nebo zastarání či se jedná o zboží, které pro svůj charakter nemůže být vráceno.

 • na dodávku audio a video nahrávek a počítačových programů, porušil-li kupující jejich originální obal

 • na dodávku novin, periodik a časopisů spočívajících ve hře nebo loterii

 

Odstoupení od smlouvy ze strany dodavatele/prodávajícího v případě smluv uzavřených s kupujícím, který není spotřebitelem

 

Prodávající je oprávněn odstoupit od smlouvy uzavřené se zákazníkem zcela, případně zčásti jestliže:

 

zboží, které je předmětem plnění podle smlouvy se již nevyrábí, případně nedodává,

výrazným způsobem došlo ode dne zadání objednávky zákazníkem ke změně dodavatelské ceny zboží, které je předmětem plnění podle smlouvy. V případě, že tato situace nastane, prodávající bude neprodleně kontaktovat kupujícího za účelem dohody o dalším postupu. V případě, že kupující zaplatil již část nebo celou částku kupní ceny, bude mu tato částka převedena zpět na jeho účet nebo adresu v nejkratším možném termínu.

 

Výměna zboží

V případě, že Vámi objednané zboží nevyhovuje Vašim představám, máte právo na výměnu zboží za jiné (s úhradou případného rozdílu v ceně).

Podmínky pro výměnu zboží jsou následující:

 • zákazník musí informovat prodávajícího nejpozději do 5 dnů (určující je datum odeslání) od převzetí zásilky a to na e-mail info@levne-stromky.cz nebo telefonicky na čísle 777 661 197, že zakoupené zboží vrací., vyměňuje

 • zákazník musí odeslat vrácené zboží doporučeně (ne dobírkou) na shora uvedenou adresu provozovatele, a to nejpozději do 7 dnů od jeho obdržení.

 • zboží nesmí jevit jakékoliv známky opotřebení či znečištění a musí být zasláno v originálním (původním) obalu, s kopií dokladu o koupi zboží (fakturou) na internetovém obchodě www.levne-stromky.cz

Jakmile nám bude zboží doručeno ve veškerých výše zmiňovaných podmínkách, provedeme jeho výměnu.

Zákazník vybírá libovolné zboží z aktuální nabídky na stránkách www.levne-stromky.cz a případný rozdíl v ceně uhradí (případný přeplatek my zašleme zpět).

 

Odpovědnost za vady zboží - záruka

 

Kupující je před prvním použitím povinen prostudovat záruční podmínky včetně českého návodu na obsluhu a následně se těmito informacemi důsledně řídit. V opačném případě se vystavuje nebezpečí, že svým nesprávným užíváním věc poškodí. Záruční doba začíná běžet převzetím věci kupujícím. 

 

Není-li kupující spotřebitel, je povinen prohlédnout zboží bezprostředně při jeho převzetí. Pokud je zjištěno poškození, vyhotoví se záznam o poškození a prodávající je povinen poskytnout přiměřenou slevu z dodávky nebo dodat jiný bezvadný výrobek. Pozdější reklamace mechanického poškození výrobku již není možné uznat.

 

Spotřebitel by ve vlastním zájmu měl tyto kroky učinit také, vyhne se tak pozdějším problémům plynoucích z odpovědnosti za vady, které vznikly v důsledku přepravy (mechanické poškození), kdy se bude při případné reklamaci vycházet ze skutečnosti, že bez výhrad přijal doručené zboží. Tím nejsou nijak dotčena jeho práva plynoucí z odpovědnosti za vady. Spotřebitel má právo veškeré své výhrady k dodanému zboží uvést do přepravního protokolu, případně může odmítnout převzít zásilku (důvod takového odmítnutí uvede do přepravního protokolu), pokud je zřejmé, že předmět plnění není ve shodě s kupní smlouvou a uplatnit tak rozpor s kupní smlouvou ihned při převzetí.

 

  

Nároky z vad zboží

 

Prodávající namísto záručního listu vystavuje kupujícímu doklad o zakoupení zboží (fakturu), jenž údaje požadované zákonem pro záruční list - faktura slouží jako daňový doklad i záruční list.

 

Při prodeji spotřebního zboží je zákonná záruční doba 24 měsíců, může však být prohlášením v záručním listě stanovená delší. Tato lhůta se dále prodlužuje o dobu, po kterou bylo zboží v reklamaci. Záruka se nevztahuje na běžné opotřebení věci (nebo jejích dílů) způsobené používáním. Kratší životnost výrobku nelze tedy považovat za vadu a nejde ani reklamovat.

 

 

 

Spotřebitel při uplatnění záruky má:

 

jde-li o vadu odstranitelnou

právo na bezplatné, řádné a včasné odstranění vady, právo na výměnu vadného zboží nebo vadné součásti, není-li to vzhledem k povaze vady neúměrné, a není-li takový postup možný, právo na přiměřenou slevu z kupní ceny nebo odstoupit od kupní smlouvy

jde-li o vadu neodstranitelnou bránící řádnému užívání zboží 

právo na výměnu vadného zboží nebo odstoupit od kupní smlouvy

jde-li o vady odstranitelné vyskytující se ve větším počtu nebo opakovaně a bránící řádnému užívání zboží.

Za opětovné vyskytnutí vady se považuje, jestliže stejná vada bránící řádnému užívání, jež byla v záruční době již nejméně dvakrát odstraňována, se vyskytne znovu. Větším počtem vad se rozumí, má-li věc současně alespoň čtyři vady bránící jejímu řádnému užití. Právo na výměnu vadného zboží nebo odstoupit od kupní smlouvy.

jde-li o jiné vady neodstranitelné a nepožaduje-li výměnu věci 

právo na přiměřenou slevu z kupní ceny nebo odstoupit od kupní smlouvy

 

Záruční doba všem osobám, používajícím výrobek pro účel podnikání s tímto výrobkem (tj. u kupujících, kteří nejsou spotřebiteli), není stanovena Občanským zákoníkem a prodávající poskytuje záruku v délce 6 měsíců.

 

 

Rozpor s kupní smlouvou

 

Prodávající odpovídá kupujícímu za to, že prodávaná věc je při převzetí kupujícím ve shodě s kupní smlouvou, zejména, že je bez vad. Shodou s kupní smlouvou se zejména rozumí, že prodávaná věc má jakost a užitné vlastnosti smlouvou požadované, prodávajícím, výrobcem nebo jeho zástupcem popisované, nebo na základě jimi prováděné reklamy očekávané, popřípadě jakost a užitné vlastnosti pro věc takového druhu obvyklé, že odpovídá požadavkům právních předpisů, je v tomu odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a odpovídá účelu, který prodávající pro použití věci uvádí nebo pro který se věc obvykle používá.

 

Pokud se vada projeví v prvních 6 měsících od převzetí plnění, považuje se za vadu, která existovala již v době převzetí věci, pokud se neprokáže opak či to neodporuje povaze věci. V případě, že věc při převzetí kupujícím není ve shodě s kupní smlouvou (tzv. rozpor s kupní smlouvou), má kupující - spotřebitel právo na to, aby prodávající bezplatně a bez zbytečného odkladu věc uvedl do stavu odpovídajícího kupní smlouvě, a to podle požadavku kupujícího buď výměnou věci, nebo její opravou; není-li takový postup možný, může kupující požadovat přiměřenou slevu z ceny věci nebo od smlouvy odstoupit. To neplatí, pokud kupující před převzetím věci o rozporu s kupní smlouvou věděl nebo rozpor s kupní smlouvou sám způsobil. Nejprve může spotřebitel požadovat u prodávajícího bezplatnou opravu nebo bezplatné náhradní dodání spotřebního zboží. Pokud volbu spotřebitele nebude možné splnit, může požadovat přiměřenou slevu nebo od smlouvy odstoupit.

 

 

Reklamace (uplatnění odpovědnosti za vady)

 

Práva z odpovědnosti za vady se uplatňují u prodávajícího, u kterého byla věc zakoupena. 

 

Na zboží se vztahuje zákonná a případně smluvní záruka podle záručních podmínek a lhůt uvedených v záručním listu. Záruční lhůta začíná plynout dnem převzetí zboží. V případě vady, na kterou se vztahuje záruka, kupující přednostně uplatňuje zajištění opravy u prodávajícího.

 

Reklamace zboží - se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku a zákonem na ochranu spotřebitele.

 

O reklamaci prodávající rozhodne ihned, ve složitých případech do 3 pracovních dnů. Do této lhůty se nezapočítává doba přiměřená podle druhu výrobku či služby potřebná k odbornému posouzení vady. Reklamace včetně odstranění vady bude vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 kalendářních dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající s kupujícím spotřebitelem po uplatnění reklamace nedohodne jinak (není však možné prodloužení na nepřiměřenou dobu či na dobu neurčitou). O vyřízení reklamace musí prodávající kupujícího informovat - do té doby se má za to, že reklamace vyřízena nebyla. Po uplynutí této lhůty se má za to, že vada skutečně existovala a spotřebitel má stejná práva, jako by se jednalo o vadu, kterou nelze odstranit.

 

Prodávající vydá spotřebiteli bezodkladně po přijetí reklamace písemné potvrzení o tom, kdy spotřebitel uplatnil reklamaci, co je jejím obsahem a jaký způsob jejího vyřízení požaduje. Dále prodávající vydá bezodkladně po vyřízení reklamace spotřebiteli potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy a době jejího trvání. Pro případ zamítnuté reklamace prodávající spotřebiteli vydá písemné odůvodnění tohoto zamítnutí. 

 

Kupující má právo na úhradu nutných nákladů, které mu vznikly v souvislosti s uplatněním práv z odpovědnosti za vady. V případě zjevně neoprávněné reklamace (pokud se jedná o zjevně šikanózní postup spotřebitele) nemá spotřebitel nárok na náhradu svých nákladů spojených s uplatněním práv z odpovědnosti za vady.

  

V případě oprávněné reklamace má zákazník právo na náhradu poštovného v nutné výši. V případě neoprávněné reklamace nemá spotřebitel nárok na náhradu svých nákladů spojených s vyřízením reklamace a současně ani prodejce nemá nárok na náhradu nákladů, které vznikly na jeho straně (pokud se ze strany spotřebitele nejednalo např. o opakovanou bezdůvodnou reklamaci, u které se již dá dovozovat, že se z jeho strany jednalo o zneužití práv).

 

 

Na stav reklamace, se můžete průběžně informovat zde: info@levne-stromky.cz

 

 

Ochrana osobních dat

 

Veškeré Vaše osobní údaje, které vložíte do elektronické objednávky, budeme spravovat v souladu se s platnými zákony České republiky, zejména se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění, především je nebudeme zveřejňovat ani zpřístupňovat třetím osobám. Výjimkou je zpřístupnění osobám bezprostředně zapojeným do realizace Vaší objednávky, kterým Vaše osobní údaje poskytneme pouze v nezbytné minimální míře (dopravci).

  

Jednotlivé smlouvy jsou po svém uzavření provozovatelem archivovány, a to ve formě elektronické a jsou přístupné pouze provozovateli prodejny. Kupující má právo kdykoliv písemně (včetně emailu) požádat o změnu či vymazání spravovaných osobních údajů.

  

Pokud nakupujete jako fyzická osoba požadujeme při vyplnění objednávky uvést následující údaje: 

 • Jméno a příjmení

 • Adresu pro fakturaci a dodání zboží

 • Telefonické spojení

 • Elektronickou adresu (e-mail)

  

Pokud nakupujete jako právnická osoba požadujeme při vyplnění objednávky uvést následující údaje: 

 • Název firmy

 • Adresu pro fakturaci a dodání zboží

 • DIČ

 • Telefonické spojení

 • Elektronickou adresu (e-mail)

 

Tyto informace jsou nezbytné pro Vaši identifikaci jako kupujícího. Slouží k realizaci, provedení nezbytných účetních operací a zaúčtování vaší platby za nakoupené zboží, za účelem správné dodávky zboží a ke komunikaci s Vámi.

 

 

Váš souhlas

 

Veškeré údaje získané od zákazníků jsou užívány výhradně pro vnitřní potřebu obchodu (za účelem úspěšného splnění smlouvy) a nejsou poskytovány třetím osobám. Výjimku představují externí dopravci, kterým jsou osobní údaje zákazníků předávány v minimálním rozsahu, které jsou nutné pro bezproblémové doručení zboží, a případně banka, která se podílí na vyřízení objednávky (splátkový prodej). Osobní údaje zákazníků jsou plně zabezpečeny proti zneužití. Data jsou uchovávána a nejsou sdílena s aplikacemi třetích osob. Zákazník uzavřením smlouvy souhlasí se zpracováním a shromažďováním svých osobních údajů v naší databázi po úspěšném splnění smlouvy a to až do doby jeho písemného vyjádření nesouhlasu s tímto zpracováním. Zákazník má právo přístupu ke svým osobním údajům a právo na jejich opravu či smazání včetně dalších zákonných práv k těmto údajům.

 

Závěrem

Svojí objednávkou souhlasíte s Obchodními podmínkami.

Prodejce si vyhrazuje právo na změnu dodacích podmínek bez předchozího upozornění.

 

 

Tyto obchodní podmínky nabývají platnosti a účinnosti dne 15.10.2012